Hanterande av personuppgifter

Stockholms Gosskör och Dataskyddsförordningen (GDPR) – policy för behandling av personuppgifter och bildmaterial
Stockholms Gosskörs policy för behandling av personuppgifter

I maj 2018 trädde EU:s nya dataskyddförordning General Data Protection Regulation (GDPR) i kraft, vilket bland annat innebär hårdare krav på hantering av personuppgifter. Stockholms Gosskör hanterar personuppgifter för en mängd ändamål kopplat till vår verksamhet. Här förklarar vi vad den nya dataskyddspolicy som Stockholms Gosskör infört innebär, till exempel vilka personuppgifter som Stockholms Gosskör behandlar, för vilka ändamål denna behandling sker och vilka rättigheter du som registrerad har samt var du kan vända dig om du har frågor kring Stockholms Gosskörs användning av dina personuppgifter.

Varifrån kommer de personuppgifter som Stockholms Gosskör behandlar?
De personuppgifter som Stockholms Gosskörs samlar in och hanterar hämtas direkt från dig som medlem eller som deltagare i den verksamhet som bedrivs av föreningen.

Vilka kategorier av personuppgifter behandlar Stockholms Gosskör?
De personuppgifter Stockholms Gosskör behandlar kan delas in i olika kategorier:
- Medlemsuppgifter (namn och adressuppgifter, e-post, födelseår/personnummer)
- Verksamhetsrelaterade personuppgifter (innefattande t.ex. kursanmälningar, namn och kontaktuppgifter för förtroendevalda och deltagare)

För vilka ändamål behandlas dina personuppgifter/bildmaterial och hur informationen arkiveras?
Alla personuppgifter som Stockholms Gosskör samlar in behandlas för ett särskilt ändamål. Dina uppgifter hanteras enbart utifrån de behov som finns i Stockholms Gosskörs verksamhet. Exempel på sådana behov är bland annat administration av medlemsregister och andra former av kommunikation till dig som medlem. Mer specifikt kan behandling av dina uppgifter ske för följande ändamål:
- Administration av Stockholms Gosskör (inklusive bidragsansökningar)
- Administration av medlemsregister och ev medlemsförmåner
- Administration av repetitioner, konserter, kursverksamhet och läger. Här tas foton för internt bruk av tex grupplistor.
- Marknadsföring av Stockholms Gosskörs verksamhet. Eftersom det förekommer bilder på minderåriga i vårt marknadsföringsmaterial behöver vi ett särskilt godkännande från vårdnadshavare för detta ändamål.

Kören lagrar inte personuppgifter efter att det ursprungliga ändamålet slutar att vara aktuellt. Fotomaterial lagras huvudsakligen för speciella aktiviteter av allmänt intresse som exempelvis när det gäller körens historia samt för forskning och statistiska ändamål. Ibland kan de även behövas i rekrytering/marknadsföring samt i beskrivningen av vår verksamhet när vi letar sponsorer.

Vilka kan vi komma att dela dina personuppgifter med?
Stockholms Gosskör lämnar inte ut dina personuppgifter till externa företag och organisationer. Dina personuppgifter lämnas endast ut till externa parter, om det är nödvändigt, vid t ex bokning av läger/resor/hotell.

Hur länge sparas personuppgifterna?
Insamlade personuppgifter lagras eller behandlas så länge ändamålet för vilket uppgifterna inhämtades kvarstår, om inte annat framgår av gällande lagstiftning eller andra regler för verksamheten. I praktiken innebär detta att dina uppgifter kommer att sparas under tiden för ditt medlemskap i Stockholms Gosskör. Därutöver kan viss information sparas för ytterligare en tid beroende på aktuell lagstiftning, de bokförings- och arkivregler som gäller för Stockholms Gosskörs verksamhet samt Bokföringslagens (BFL) bestämmelser. För personuppgifter kopplade till kursverksamhet och liknade kommer dessa att sparas till och med att verksamheten genomförts.

Var behandlas dina personuppgifter?
Stockholms Gosskör lagrar och behandlar personuppgifter i Sverige.

Dina rättigheter
- Rätten att bli informerad. Du har rätt att få information om vilka personuppgifter som Stockholms Gosskör har om dig, om ändamålen med behandlingen och vilka mottagare som uppgifterna lämnas ut till. Om du som registrerad motsätter dig viss behandling av dina personuppgifter som är baserad på Stockholms Gosskörs berättigade intresse, kan du invända mot det genom att skriftligen meddela detta till Stockholms Gosskör info@stockholmsgosskor.se. Stockholms Gosskör kommer då att göra en intresseavvägning och meddela dig resultatet av prövningen. Prövningen sker i enlighet med dataskyddsförordningen.
- Rätten att få information korrigerad. Om du vill ändra eller korrigera några av dina personuppgifter kan du göra det genom att kontakta info@stockholmsgosskor.se (eller logga in på svenskalag.se)
- Rätten att bli raderad. Du har rätt att få dina uppgifter raderade i de fall dina uppgifter inte längre är nödvändiga för det syfte de blev insamlade. Du kan i vissa fall ha rätt att kräva att Stockholms Gosskör begränsar behandlingen av uppgifterna i fråga.

Godkännande
Allt ovan, med undantag för bilder för externt bruk, godkänns per automatik i samband med att man blir medlem i föreningen. Bilder för externt bruk godkänns separat vid anmälan till kören.